top of page

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen 523/1999 10§

 

Upprättandedatum 1.3 20018                     

 

 

1.      Den registeransvarige

 

Hieroja Jaana Snickars Massör, fo 1511156-3

Jaana Snickars

Nötövägen 129, 65610 Korsholm

050 5649940, jaanasnickars@gmail.com

 

2.      Kontaktperson i ärenden angående registret

 

Jaana Snickars

Nötövägen 129, 65610 Korsholm

050 5649940, jaanasnickars@gmail.com

 

 

3.      Registrets namn

 

Kundregister

 

 

4.      Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

 

Bevarande av personens vårdplan/massering. En vårdplan innehåller personens kontakt uppgifter, information som påverkar hur massering/vård planeras, framskrider och verkställs. Kontaktuppgifter för en vördnadshavare för en minderårig. Planering av affärsverksamhet och statistik samt kundförhållande.

 

Företaget ger inte ut information om kunden utan kundens skriftliga lov

Online tidsbokning sköts av Slotti molntjänst på nätet.

 

 

5.      Registrets datainnehåll

 

- Uppgifter om kunden som: namn, yrke, adress, kontaktuppgifter, födelsetid. Varför personen kommer till massage, anamnes, kundens hälsotillstånd och andra uppgifter som kan påverka massering/vård. 

- Information hur vården framskrider, mål och reslutat

- Slotti online tidsbokning innehåller kundens namn, telefon nummer, e-mail adress samt bokningar.

 

 

6.      Regelmässiga uppgiftskällor

 

All information kommer från kunden själv eller hens förmyndare

 

7.      Regelmässigt utlämnande av uppgifter

 

Kund- eller patient uppgifter ges ut endast

- Med kundens lov eller med hens förmyndares lov ifall kunden har oförmåga att ge lov själv

- På grund av lagstiftning

- Endera med kundens muntliga eller skriftliga lov till en annan yrkesman inom hälsovården

- Till en försäkringsbolag genom kundens skriftligt accepterande eller på grund av lagstftning

 

 

8.      Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

 

Inom EU behandlas personuppgifterna som i Finland, personuppgifterna ges dock inte utanför EU

eller EES

 

 

9.      Principerna för skyddet av registret

 

Manuellt material

Kundregistret förvaras i ett låst arkivskåp som endast den registeransvarige har tillgång till. Information som finns i register är sekretess belagt och används endast i vård/masserings syfte.

Kunden har rätt att se de uppgifterna i registret om hen själv samt kan kräva korrigering eller borttagande av uppgifter.

De uppgifter som finns i registret om kunden förvaras i arkivet enligt Personuppgiftslagen den tid som behövs för vården. Förvaringstid i arkivet gäller efter lag och bestämmelser.

 

ADB-register

Online tidsbokning via nätet sker via molntjänsten Slotti. Kundens kontaktuppgifter är skyddat med lösenord, som endast registeransvarige känner till.

Information som finns i det här tjänsten såsom kundens namn, telefon nummer, e-mail adress samt bokade tider, överlämnas inte till utomstående. Den här information förvaras i tjänsten 5 år efter kundens sista besök.

 

Betalningssystemen sker i iZettle. Uppgifter som namn, telefonnummer eller e-post adress för kvittot förvaras skyddat med lösenord enligt iZettle´s praxis.

bottom of page